Ziyaretçi Aydınlatma Metni

Ziyaretçi Aydınlatma Metni

RETRO PARKE MOB. İNŞ. END. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

1. VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla RETRO PARKE MOB. İNŞ. END. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (“Şirket” olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere, http://www.retroparke.com.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

2.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Kanun’un 5. Ve 6. maddesine dayalı olarak elde edilen ve aşağıda belirtilen faaliyetlere konu yukarıda belirtilen kişisel verileriniz aşağıda belirtilen işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir.

Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası ve bu ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi doğrultusunda;

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini,
 • Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
 • İç Denetim/ Soruşturma
 • Şirket’in finans ve/veya muhasebe, pazarlama işlerinin takibi, Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi
 • İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Denetimi, İş Sağlığı
 • Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
 • Etkinlik yönetimi,
 • Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Müşteriler, tedarikçiler ve iş ortakları ile akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası ve risk yönetimi
 • Şirket’in yürütmekte olduğu işin devam amacıyla yapılan nakliye, taşıma, sevk sürecinin yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi,
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini,
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesidir.

amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 4. maddesinde belirtilen kişisel verilerin işlenme ilkelerine uygun olarak işlenecektir.  

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Şirketimiz tarafından elde edilen kişisel verileriniz; yukarıda yer alan Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda; grup şirketlerine, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, iştiraklerimize, hukuken yetkili özel kişi ve kuruluşlara ve hukuken yetkili kamu kuruluşlarına işbu Aydınlatma Metni, Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve ilgili mevzuat kapsamında işlenmek üzere aktarılabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimiz;

 • Kimlik verisi; Adı, soyadı, TCKN, nüfus cüzdanı sureti
 • İletişim verisi; Telefonu, e-postası, işyeri adresi
 • Müşteri İşlem Verisi: Fatura, senet, çek bilgileri, sipariş bilgisi, talep bilgisi
 • Finansal veri; Banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri, ticari alış veriş durumunda risk yönetimi için gerekli olması durumunda bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgileri,
 • Pazarlama verileri; Alışveriş geçmişi bilgileri
 • Hukuki İşlem Verileri; Hukuki bir konu veya dava bulunması durumunda adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler
 • Çalışma verisi; Çalıştığı şirket, departmanı, çalışma şekli, mesleği, unvanı, imza sirküleri
 • Ziyaretçilerin görsel ve işitsel verisi; kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri ve ses kayıtları
 • Ziyaret saati – Çıkış̧ saati
 • Ziyaretçilerin ziyaret ettiği kişi bilgisi
 • Ziyaretçilerin internet kullanım kayıtları
 • Ziyaretçiye teslim edilen ziyaretçi kartı bilgisi
 • Ziyaretçi kartı ile Şirket içerisinde giriş̧ çıkış̧ yapılan konum bilgisi
 • Bunlarla sınırlı olmamak üzere Ziyaretçi tarafından aleni hale getirilen kişisel veriler
 • Internet Erişim Kayıt Log'ları (Şirket ağı üzerinden internete erisen ziyaretçiler için),
 • IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş̧ çıkış̧ bilgileri, Sistem ve Uygulama Kullanıcı Hesap Bilgileri (Ziyaretçilerin kullanıcı adları, e-mail hesapları, son login tarihleri, IP bilgileri vb)

şeklindeki kişisel verileri; e-posta, kargo, faks, internet sitesi kanalları ile gönderilen bilgiler, sipariş formu, veya çalışanlar vasıtasıyla fiziki ortamda ve Şirketimizin düzenlediği veya katıldığı etkinliklerde, Şirket’in meşru menfaati gereği sizden ve/veya şirketinizi temsilen diğer temsilcilerden/çalışanlardan talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin tarafınızdan ve/veya şirketinizin diğer temsilcilerinin/çalışanları tarafından Şirketimize fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi vasıtasıyla kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziki ortamdan toplanmaktadır.

Yukarıdaki yöntemlerle elde edilen kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlar doğrultusunda elde edilerek işlenmekte ve aktarılabilmektedir.  Kişisel veriler, Kanunu’nun 5. ve 6. maddesinde belirtilmiş olan;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,
 • Şirketimizin hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için zorunlu olması,
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması,
 • Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanarak toplanmaktadır.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesine göre, kişisel veri sahipleri;   

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri olarak KVKK m. 11 kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre “Lalahan Mahallesi Yem Sanayi Küme No:25 Hasanoğlan / Ankara”  adresine yazılı adresine iletebilirsiniz. Firmamıza iletilen talepler, talebin niteliğine göre, en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.